Kerhon säännöt

CARTHAGO CLUB OF FINLAND KERHON SÄÄNNÖT

1. Kerhon nimi on Carthago Club of Finland.

2. Kerhon tarkoituksena on toimia Carthago- matkailu- ja retkeilyauton omistajien valtakunnallisena yhdyssiteenä Suomessa ja edustajana kansainvälisessä Carthago Kreis-toiminnassa.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi järjestää tapahtumia, tiedotus-, kurssi -koulutustilaisuuksia, matkoja ja kokoontumisia sekä julkaista jäsentiedotteita.

4. Suorittamalla liittymis- ja jäsenmaksun voi kerhon jäseneksi liittyä henkilö tai perhe, jonka samaan talouteen kuuluva henkilö on Carthago- matkailu- tai retkeilyauton omistaja tai haltija,  joka haluaa toimia kerhon tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Kunniajäseneksi voi kerhon vuosikokous kutsua henkilön, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt kerhon tarkoitusta. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon johtoryhmä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

Kunniapuheenjohtajaksi kerhon vuosikokous voi kutsua kerhon toiminnassa erityisesti ansioituneen puheenjohtajansa. Kerholla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksua.

Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai yritys sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka säännöt ovat sopusoinnussa kerhon tarkoitusperien kanssa. Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua kaikkiin kerhon tilaisuuksiin ilman äänioikeutta.

5. Kerhon jäsenen tulee suorittaa liittymis- ja jäsenmaksu, joiden suuruus päätetään vuosittain kerhon vuosikokouksessa.

6. Jäsenen, joka haluaa erota kerhosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai suullisesti kerhon johtoryhmälle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen katsotaan myös eronneeksi, jos jäsenmaksu on suorittamatta yli 1 vuoden ajalta.

7. Kerhon toiminnasta päättää kerhon vuosikokous. Käytännön toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtoryhmä.

8. Kerhon vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki  jäsenet perheenjäsenineen. Kokouksessa jokaisella jäsenellä tai jäsenperheellä on käytössään kaksi ääntä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Äänten mennessä tasan henkilövalinnoissa valitaan voittaja arvalla.

9. Kerhon vuosikokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

10. Kerhon toimintavuosi on kalenterivuosi ja johtoryhmän toimintavuosi vuosikokousten välinen aika.

11. Kerhon vuosikokouksesta on ilmoitettava jäsenkirjeellä, sähköpostilla, kerhon kotisivuilla tai jäsentiedotteessa olevalla ilmoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12. Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään johtoryhmän laatima kerhon toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta,
 • esitetään edellisen vuoden tilit,
 • päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtoryhmän jäsenille ja muille vastuuvelvollisille,
 • päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksun suuruus,
 • päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,
 • valitaan kerholle puheenjohtaja joka toinen vuosi,
 • valitaan kerhon johtoryhmän jäsenet erovuoroisten tilalle,
 • valitaan kerhon taloudenhoitaja ja /tai kirjanpitäjä
 • käsitellään muut jäsenten 14 vuorokautta ennen vuosikokousta johtoryhmälle lähettämät käsiteltäviksi esittämät asiat.

13. Kerhon asioita hoitaa johtoryhmä, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja johtoryhmän jäsenten toimikausi samoin kaksi vuotta.

14. Johtoryhmän tehtävänä on:

 • valmistella kerhon kokoukset ja kutsua kokoukset koolle,
 • huolehtia kerhon kokousten päätösten täytäntöönpanosta,
 • hyväksyä uudet jäsenet,
 • vastata kerhon taloudesta ja jäsenmaksujen tarkoituksenmukaisesta käytöstä,
 • valita tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä,
 • valita kerhon sihteeri, joka voi olla johtoryhmän ulkopuolelta,
 • laatia ehdotus kerhon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavalle toimintakaudelle,
 • laatia kerhon toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta.

15. Kerhon puheenjohtajan tehtävänä on:

 • johtaa kerhon toimintaa ja toimia kerhon puheenjohtajana,
 • edustaa kerhoa,
 • valita varapuheenjohtaja johtoryhmän jäsenten keskuudesta ja jakaa johtoryhmän jäsenten vastuualueet,
 • valvoa kerhon kokousten ja johtoryhmän päätösten toimeenpanoa,
 • tarkastaa ja hyväksyä kerhon laskut ja muut menotositteet,
 • valvoa kerhon taloutta ja jäsenmaksujen tarkoituksenmukaista käyttöä.

16. Sihteerin tehtävänä on:

 • pitää pöytäkirjaa kerhon kokouksissa,
 • pitää jäsenluetteloa kerhon jäsenistä,
 • huolehtia kerhon kirjeenvaihdosta.

17. Taloudenhoitajan tehtävänä on:

 • vastaanottaa ja tallettaa kerhon varat,
 • suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut,
 • huolehtia jäsenmaksujen ja kerhon saatavien perinnästä.                                                

18. Kirjanpitäjän tehtävät

 • pitää luetteloa kerhon omaisuudesta ja kalustosta,
 • laatia kerhon tilit ja tilinpäätös sekä luovuttaa tulo- ja menotositteet johtoryhmälle.

19. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi johtoryhmän jäsentä yhdessä.

20. Näiden sääntöjen muuttamiseksi on kerhon kokouksessa muutosesitystä kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

21. Kerhon purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon ja enintään neljän viikon välein pidettävässä kokouksessa. Kerhon toiminnan lakkauttamiseksi on kummassakin kokouksessa annettava kerhon purkamisen puolesta ¾ äänistä.

22. Kerhon purkauduttua luovutetaan sen varat kerhon viimeisen kokouksen sopivaksi katsomalle rekisteröidylle järjestölle, joka toimii kerhon tarkoitusta vastaavalla alalla.