Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Carthago Club of Finlandin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.5.2018. Viimeisin päivitys 11.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Carthago Club of Finland -rekisteröimätön yhdistys 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kerhon puheenjohtaja:

Sannamari Sjöman-Saarinen

puhelin: 050 431 1643

sähköposti: sannamariss@outlook.com

3. Rekisterin nimi

Carthago Club of Finlandin jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus
- yhdistyslaki 11§
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenasioiden hoitaminen, tiedottaminen ja jäsenmaksujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia pakollisia tietoja ovat: jäsenen nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite), Carthagon tiedot ja kerhon sääntöjen hyväksyminen ja tieto hyväksyy/ei hyväksy muille jäsenille näytettävistä yhteystiedoista.

Rekisteriin tallennettavia vapaaehtoisia tietoja ovat: Puolison/autokunnan 2. jäsenen tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä muut jäsenyyteen liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen jäsenyyteen määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut jäsentiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse. Jokainen jäsen vastaa itse jäsentiedoistaan ja niiden ylläpidosta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Tietoja ei voi siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.